Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży SFS Group mają na celu uproszczenie negocjacji oraz usprawnienie obsługi klientów i zawieranych z nimi umów.


1. Postanowienia ogólne i zakres umowy
1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży produktów i usług przez firmę SFS Group Sp. z o.o., zwaną dalej SFS, na rzecz innych firm lub osób fizycznych, zwanych dalej KLIENTAMI.
1.2 Wszelkie dostawy, usługi i oferty cenowe oferowane przez SFS odbywać się będą wyłącznie na podstawie postanowień niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY. Inne zasady współpracy obowiązywać będą wyłącznie pod warunkiem ich akceptacji na piśmie przez SFS.

2. Ceny
2.1. Obowiązują ceny ustalone pomiędzy SFS i KLIENTAMI. SFS nie jest zobowiązany cenami określonymi w jakichkolwiek cennikach. Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia, w nawiązaniu, ale bez ograniczenia, do zmian uwarunkowań rynkowych, inflacji lub fluktuacji kursów walut. W przypadku kolejnych zamówień, SFS nie jest zobowiązany do zastosowania cen określonych w zamówieniach poprzednich.
2.2. Oferty cenowe SFS pozostają wiążące, przy uwzględnieniu wyżej wymienionych ograniczeń, przez okres jednego miesiąca od daty ich dostarczenia, o ile nie określono innego, konkretnego terminu.

3. Dokumentacja
Wszelkie dane techniczne, dane tekstowe oraz ilustracje zamieszczone w jakiejkolwiek dokumentacji SFS nie są wiążące. W przypadku produkcji konkretnych produktów dedykowanych dla danego KLIENTA, wiążącym jest projekt i dokumentacja, o ile powstały, sporządzone przez SFS.

4. Przepisy prawa, wytyczne i regulacje
4.1 KLIENCI są zobowiązani do informowania SFS o przepisach prawa mających wpływ na dostawę, budowę lub zastosowanie towarów będących przedmiotem zapytań ofertowych lub zamówień. Powyższe zobowiązanie w zakresie przekazywania informacji w szczególności dotyczy przepisów związanych z planowanym przez KLIENTA sposobem wykorzystania dóbr będących przedmiotem dostaw, z uwzględnieniem przepisów BHP, wytycznych w zakresie wykorzystywania zabronionych substancji, regulacji w zakresie obrotu międzynarodowego, itp.
4.2 W przypadku nie wywiązania się KLIENTA z obowiązku przekazania ww. informacji, SFS zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności. W takich przypadkach KLIENT zobowiązuje się do przejęcia pełnej odpowiedzialności wynikającej z zastosowania dostarczonych przez SFS produktów i usług.

5. Produkcja na podstawie specyfikacji KLIENTA
5.1 KLIENT ponosi wyłączną odpowiedzialność m.in. za prawidłowość szkiców, specyfikacji, projektów, modeli, próbek i danych udostępnionych dla SFS. Odpowiedzialność SFS w przypadku produktów wykonywanych na konkretne zamówienie ogranicza się do zgodności tych produktów ze specyfikacją KLIENTA.
5.2 KLIENT gwarantuje SFS, że wytwarzanie produktów na jego konkretne zamówienie jest dopuszczalne oraz nie narusza praw stron trzecich, w szczególności praw wynikających z własności intelektualnej, licencji i patentów. W przeciwnym razie, SFS może wycofać się z umowy, a KLIENT zobowiązuje się do pełnej rekompensaty zarówno kosztów poniesionych przez SFS jak i wszelkich roszczeń zgłoszonych przez strony trzecie tytułem naruszenia ich praw.
5.3 O ile nie ustalono inaczej, produkty wytwarzane na specjalne zamówienie KLIENTA mogą zostać dostarczone przez SFS w ilości o 10% większej lub mniejszej niż wielkość zamówienia.
5.4 SFS ma prawo wycofać się z umowy, bez ponoszenia jakiejkolwiek wynikającej z tego odpowiedzialności, w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych problemów, których nie będzie można rozwiązać w oparciu o racjonalne działania zapewniające opłacalność przedsięwzięcia.

6. Materiał powierzony
6.1 O ile nie ustalono inaczej, w przypadku, kiedy KLIENT powierza dla SFS produkty do dalszej obróbki, jest on zobowiązany przekazać o 10% więcej takich produktów w porównaniu do wielkości zamówienia.
6.2 Inspekcja towarów przychodzących do SFS ogranicza się do identyfikacji tych towarów, weryfikacji dokumentacji dostawy, oceny wyraźnie widocznych zewnętrznych uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu oraz kontroli ilości na bazie szacunkowej. KLIENT zostanie obciążony wszelkimi kosztami wynikającymi z wad jakościowych, różnic w ilości oraz opóźnionych lub wysłanych pod niewłaściwy adres dostaw.

7. Zobowiązania wynikające z realizacji dostawy
7.1 Czas i termin realizacji dostawy jest wiążący dla SFS wyłącznie w przypadku jego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie roszczenia z tytułu opóźnienia w dostawie są niniejszym wyłączone, o ile SFS, celowo lub nie zachowując należytej staranności, wyrazi zgodę na nierealistyczny termin dostawy, a następnie, celowo lub nie zachowując należytej staranności, terminu tego nie dotrzyma. W takiej sytuacji odpowiedzialność SFS zostaje ograniczona do szkody powstałej bezpośrednio w efekcie opóźnienia. Nie zostanie wypłacona żadna rekompensata tytułem utraconych zysków, strat poniesionych w związku z przerwą w działalności oraz kosztów lub wydatków związanych z dokonaniem zakupów zastępczych lub uzupełniających.
7.2 Nie dające się przewidzieć zdarzenia, takie jak działanie siły wyższej, oraz inne okoliczności będące poza kontrolą SFS lub jego dostawców, zwalniają SFS z obowiązku realizacji częściowej lub pełnej dostawy. W takim przypadku wyłączeniu ulegają wszelkie roszczenia.
7.3 Zamówienia długoterminowe, realizowane w transzach, są wiążące dla SFS jedynie w przypadku ich wcześniejszej akceptacji. O ile nie uzgodniono inaczej, SFS może bez ograniczenia wyprodukować cały wolumen określony w zamówieniu długoterminowym na odpowiedzialność KLIENTA. W takiej sytuacji, w przypadku anulowania zamówienia w trakcie jego realizacji, KLIENT zobowiązany jest odebrać całość wyprodukowanego towaru i dokonać za niego zapłaty nie później niż 6 miesięcy od ustalonego wcześniej terminu pierwszej dostawy.

8. Opakowania
Opakowania są bezpłatne i bezzwrotne. Wyjątek stanowią europalety oraz pojemniki zwrotne, za które SFS może naliczyć zwrotną kaucję. W przypadku braku konkretnych ustaleń, SFS dokona wyboru rodzaju odpowiedniego opakowania.

9. Zamówienie
9.1 Zamówienie musi być złożone w formie pisemnej, podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela KLIENTA i dostarczone do SFS Group fax-em, e-mailem, pocztą lub przez internet:
 • do godz. 12:00 - wtedy towar zostanie wysłany tego samego dnia pod warunkiem posiadania go w magazynie
 • po godz. 12:00 - wtedy towar zostanie wysłany następnego dnia pod warunkiem posiadania go w magazynie
9.2 Zamówienie musi zawierać:
 • kod produktu wg systemu SFS lub pełną nazwę produktu
 • ilość produktu w sztukach z uwzględnieniem wymogu pełnych opakowań
 • uzgodnioną z SFS cenę jednostkową produktu
 • termin i miejsce dostawy
 • sposób dostawy (jeżeli inny niż standardowy - koszty ponosi KLIENT)
9.3 W stosunku do nowych KLIENTÓW wymaga się dodatkowo przesłania (fax-em, pocztą lub emailem) następujących dokumentów :
 • "Arkusz Rejestracyjny Klienta" (na formularzu SFS)
 • "Adresy E-mailowe Klienta" (na formularzu SFS) - na potrzeby wysyłania dokumentów sprzedaży w formacie PDF
 • dokumenty rejestrowe KLIENTA (wyciąg z KRS lub z EDG, REGON i NIP)
9.4 Anulowanie zamówienia wymaga uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody SFS.
9.5 W przypadku anulowania zamówienia, KLIENT zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez SFS w związku z tym zamówieniem, w szczególności kosztów obsługi, kosztów administracyjnych, kosztów surowców, wszelkiego rodzaju narzędzi, infrastruktury produkcyjnej wymaganej do realizacji danego zamówienia, kosztów badań i rozwoju oraz kosztów półproduktów i produktów gotowych.

10. Dostawa / zwroty
10.1 Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej w dowolne, dostępne dla środków transportu i identyfikowalne adresowo miejsce na terenie Polski.
10.2 Przy zamówieniach o wartości:
 • poniżej 1.200 zł netto - koszty transportu, w zryczałtowanej kwocie 69 zł + VAT, ponosi KLIENT
 • 1.200 zł netto i więcej - koszty transportu pokrywa SFS
10.3 Czas dostawy :
 • 48 godzin - jeżeli zamówiony towar znajduje się w magazynie
 • zgodnie z otrzymanym potwierdzeniem zamówienia (fax-em, e-mailem, telefonicznie lub przez internet) - jeżeli towar wymaga sprowadzenia z zagranicy
10.4 Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość wysłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez KLIENTA, na jego koszt i ryzyko, lub własnego odbioru zamówionych towarów w siedzibie SFS w godzinach 8:00 - 16:00.
10.5 Towar może być odebrany tylko przez osobę upoważnioną przez KLIENTA.
10.6 KLIENT ma 7 dni od dnia doręczenia dostawy na wniesienie jakichkolwiek uwag co do niezgodności w zakresie ilości i rodzaju otrzymanego towaru.
10.7 Towary mogą zostać zwrócone wyłącznie za zgodą SFS. W przypadku zwrotu towarów, zarówno produkty jak i opakowania muszą znajdować się w nienaruszonym stanie. Wartość zwróconych towarów, określona w oparciu o fakturę sprzedaży, zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 10%. SFS zastrzega sobie prawo do urealnienia wartości zwracanych towarów w oparciu o aktualny kurs EUR na dzień zwrotu.

11. Terminy i warunki płatności
11.1 Przy zamówieniach o wartości:
 • poniżej 1.200 zł netto - wymaganym sposobem płatności jest gotówka (zapłata w siedzibie SFS, przedpłata lub płatność za pobraniem)
 • powyżej 1.200 zł netto - jeżeli KLIENTOWI przyznano kredyt kupiecki, termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury; w przeciwnym razie wymaganym sposobem płatności jest gotówka (zapłata w siedzibie SFS, przedpłata lub płatność za pobraniem)
11.2 Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie SFS w godz. 8:00-16:00.
11.3 Przelewy bankowe powinny być przesyłane na konta:
 • dla PLN: 95 1030 1247 0000 0000 0396 7000
 • dla EUR: 73 1030 1247 0000 0000 0396 7008
11.4 Za opóźnienia w płatnościach będą naliczane karne odsetki ustawowe.
11.5 Maksymalna wielkość zadłużenia KLIENTA wobec SFS, tzw. kredyt kupiecki, określana jest na podstawie jego aktualnej sytuacji finansowej i ogólnie dostępnych raportów handlowych otrzymanych z firm zajmujących się wywiadem gospodarczym. SFS zastrzega sobie prawo do upoważnienia dowolnej z takich firm do analizy sytuacji finansowej KLIENTA w oparciu o otrzymane od niego informacje finansowe. Tym samym KLIENT zobowiązuje się do przekazania takiej informacji na pisemną prośbę SFS lub upoważnionej przez SFS firmy zajmującej się wywiadem gospodarczym.
11.6 SFS jest uprawniony - według swej oceny - do wstrzymania się z dostarczaniem dalszych partii towaru, o ile KLIENT będzie w istotnej zwłoce z zapłatami za poprzednio dostarczony towar, względnie jego sytuacja finansowa będzie taka, która uzasadni przypuszczenie, iż wątpliwe będzie zrealizowanie przez niego dalszych zapłat, w tym także tych, których termin zapłaty jeszcze nie nadszedł. W takim przypadku, całość należności SFS staje się wymagalna w trybie natychmiastowym. Wszelkie roszczenia KLIENTA w tym zakresie zostają wyłączone w takim zakresie, w jakim dopuszcza to obowiązujące prawo.
11.7 SFS zastrzega sobie prawo żądania z góry zapłaty, akredytyw lub gwarancji bankowych. Jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony, SFS może wycofać się z umowy bez ponoszenia odpowiedzialności za szkody. KLIENT nie jest upoważniony do wstrzymania płatności lub do kompensowania jej o roszczenia wzajemne.

12. Zachowanie tytułu własności
12.1 Dostarczone towary pozostają własnością SFS do czasu pełnego uregulowania wszelkich związanych z nimi zobowiązań. SFS jest upoważniony do podjęcia stosownych działań celem ustanowienia prawnego zabezpieczenia tytułu własności.
12.2 W przypadku, gdy w ramach obowiązującego prawa, w celu ustanowienia prawnego zabezpieczenia tytułu własności wymagane jest dokonanie wpisu do specjalnego rejestru, SFS jest do tego upoważniony. KLIENT zobowiązuje się do podjęcia wszelkich koniecznych działań w tym zakresie oraz do przedstawienia wszelkich wymaganych zaświadczeń niezwłocznie na pierwsze żądanie SFS.
12.3 Towary, za które nie dokonano jeszcze pełnej płatności nie mogą być montowane, instalowane, przetwarzane, sprzedawane, zastawiane ani w żaden inny sposób obciążane prawami stron trzecich. Powyższe nie dotyczy montażu, instalacji, przetwarzania i sprzedaży wynikających z podstawowej działalności KLIENTA. W takim przypadku, KLIENT ceduje na SFS swoje należności wynikające ze sprzedaży produktów lub wykonania robót i usług.

13. Narzędzia / prace rozwojowe
13.1 O ile nie ustalono inaczej, wszelkie narzędzia, infrastruktura produkcyjna oraz usługi dotyczące prac rozwojowych pozostają własnością SFS, nawet jeśli KLIENT partycypował w kosztach ich projektowania, zakupu lub wytworzenia. Jeśli KLIENT dokona zmian w specyfikacji wytwarzanego dla niego produktu, koszty tych modyfikacji zostaną oddzielnie zafakturowane. W takim przypadku terminy dostaw podlegać będą renegocjacjom.
13.2 Jeśli ilość towarów, na której opiera się oferta cenowa SFS, nie zostanie odebrana w ramach dostaw w ustalonym terminie, SFS będzie miał prawo do żądania dodatkowej płatności tytułem pokrycia kosztów związanych z wykorzystaniem na potrzeby ich zaprojektowania i wyprodukowania, w szczególności kosztów narzędzi, infrastruktury produkcyjnej i prac rozwojowych.
13.3 Uzgodnione zobowiązania związane z zabezpieczeniem wykorzystanych narzędzi i infrastruktury produkcyjnej wygasają automatycznie z chwilą zaprzestania wytwarzania danego produktu, jednak nie później niż po upływie 3 lat od przyjęcia ostatniej dostawy z SFS.

14. Zgłaszanie wad
14.1 KLIENT zobowiązany jest do dokonania inspekcji towarów niezwłocznie po ich dostawie oraz do natychmiastowego powiadomienia SFS na piśmie o zidentyfikowaniu jakiejkolwiek wady. W przypadku braku takiego powiadomienia, dostarczone towary uważa się za przyjęte, o ile wada nie jest taką, która była niewidoczna w trakcie inspekcji. Gdy taka wada uwidoczni się w okresie późniejszym, powiadomienie należy przekazać niezwłocznie po jej odkryciu, w przeciwnym razie towary uznaje się za przyjęte, nawet z uwzględnieniem wady.
14.2 Okres, w którym KLIENT może zgłaszać roszczenia tytułem wad wynosi jeden rok. Okres ten rozpoczyna się z chwilą dostarczenia towarów.
14.3 Po otrzymaniu powiadomienia o wadzie, SFS będzie miał prawo zbadać zgłoszoną wadę przez wyznaczonych przez siebie ekspertów.
14.4 W każdym przypadku, towary stanowiące przedmiot reklamacji muszą być odpowiednio przechowywane, aż do chwili, gdy SFS wyrazi zgodę na ich zwrot. KLIENT zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z niepotwierdzonymi dostawami zwrotnymi.
14.5 W przypadku uzasadnionych reklamacji lub nieprawidłowo zrealizowanych dostaw KLIENTOWI przysługuje jedynie prawo do powtórnego dostarczenia przez SFS, w racjonalnym i zaakceptowanym przez SFS terminie, pełnowartościowych towarów w miejsce wadliwych. KLIENTOWI nie przysługuje prawo do roszczenia tytułem rekompensaty lub do wypowiedzenia umowy.
14.6 Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku wad zostaje ograniczona do zakresu przewidzianego prawem. Dotyczy to zarówno szkód bezpośrednich jak i pośrednich oraz utraconych zysków. Wszelkiego rodzaju przeróbki towarów bez zgody SFS oraz nieprawidłowe obchodzenie się lub przechowywanie powodują utratę możliwości występowania z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do SFS tytułem wad.
14.7 W przypadku konieczności podjęcia działań celem zażegnania ryzyka (np. wycofanie produktu z rynku) spowodowanego wadliwością towarów dostarczonych przez SFS, należy to uprzednio uzgodnić i uzyskać akceptację ze strony SFS. W przeciwnym razie, KLIENTOWI nie będzie przysługiwało żadne prawo do roszczeń w stosunku do SFS tytułem szkód.

15. Odpowiedzialność za produkt
Roszczenia tytułem odpowiedzialności producenta za produkt są wyłączone o ile i w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa. KLIENT zwalnia SFS z odpowiedzialności tytułem wszelkich roszczeń stron trzecich.

16. Przedruki / Powielanie
Przedruki oraz wszelkiego rodzaju powielanie materiałów informacyjnych, katalogów, prospektów, znaków towarowych, dokumentacji, cenników, itp., nawet we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą SFS.

17. Klauzula poufności
Wszelkie szkice, rysunki, wyjaśnienia oraz próbki udostępnione przez SFS, stanowią informacje poufne, które należy zachować w tajemnicy i nie udostępniać nieupoważnionym do tego stronom trzecim.

18. Wiążący charakter oryginalnej wersji umowy
W przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy postanowieniami jakiejkolwiek umowy zawartej z SFS w języku polskim i w innych językach, wiążąca będzie oryginalna, polska wersja umowy.

19. Miejsce realizacji płatności
O ile nie ustalono inaczej, miejscem realizacji płatności będzie siedziba SFS.

20. Jurysdykcja
Wyłącznym miejscem potencjalnego postępowania sądowego będzie sąd właściwy dla siedziby SFS. KLIENT wyraźnie zrzeka się możliwości prowadzenia postępowania sądowego w sądzie właściwym dla miejsca jego siedziby.

21. Obowiązujące przepisy prawa
W zakresie wszelkich relacji pomiędzy SFS a KLIENTEM obowiązywać będą wyłącznie przepisy prawa polskiego, bez możliwości powołania się na Konwencję Wiedeńską o Sprzedaży Towarów (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów).

22. Rozdzielność postanowień
Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY lub innych zawartych przez SFS umów okaże się w całości lub w części nieważne lub nie dające się zastosować w praktyce lub z biegiem czasu utraci swój skutek prawny lub możliwość egzekucji, nie będzie to miało wpływu na skuteczność pozostałych postanowień. Takie nieważne postanowienie zostanie zastąpione przez strony umowy takim, które jak najlepiej odda intencje nieważnego postanowienia.
Wczytywanie
Wczytywanie
Close now